Aviso legal

En cumprimento da Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, artigo 10; do RGPD 2016/679 e da Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales dase a coñecer a seguinte información xeral:

Correo electrónico

Comunicámoslle que no suposto de que non desexe seguir recibindo as comunicacións e informacións que vén recibindo mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique cun correo a affidavitcb@gmail.com. Deste xeito os seus datos persoais serán dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende a súa recepción. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

Protección de datos

En cumprimento do Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e do Consejo de 27 de abril de 2016 Relativo a la Protección de las Personas Físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e á Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales pola que se deroga a Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a tratamentos automatizados de datos de carácter persoal.

Os citados tratamentos teñen como a súa única finalidade a xestión profesional (1) por parte de Affidavit, C.B., quen é responsable do tratamento. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial. Affidavit, C.B. cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

Affidavit, C.B. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes indicada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que vostede presta o seu consentemento e que, por calquera medio, puidieran levar a cabo entes colaboradores do titular do tratamento e o propio titular do tratamiento.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feito xa por parte do titular do tratamento, seempre e cando a finalidade fose a anteriormente indicada.

Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento preciso para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Para que a información que conteñen os nosos tratamentos estea sempre actualizada e non conteña erros, pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, coa maior brevidade posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou supresión, dirixa un escrito (xuntado fotocopia do DNI) a:

 • Affidavit, C.B.
 • Barrio do Redondo, 117A, 36950 Moaña (Pontevedra)
 • Correo electrónico: affidavitcb@gmail.com

(1) Xestión de clientes, realización de presupostos, xestión contable e fiscal, elaboración de facturas, xestión de recursos humáns, xestión laboral.

Páxinas web

Que o dominio https://multimediagalicia.com/ (a partir de agora “web”) está rexistrado a nome de Affidavit, C.B.

Datos do propietario da web:

 • Nome ou razón social: Affidavit, C.B.
 • CIF: E94125952
 • Dirección: Barrio do Redondo, 117A
 • C.P.: 36950
 • Localidade: Moaña
 • Provincia: Pontevedra
 • PaíS: España

O acceso á web e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas no presente aviso legal. Polo tanto, recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e dos servizos ofrecidos dende o mesmo.

Estatus de usuario e usos permitidos e prohibidos

O acceso á web e/ou uso do sitio web citado como a web (ou calquera outro mencionado no apartado anterior a este aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou sustitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Tamén queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos contra a razón social propietaria da web ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamiento da web.

Propiedade intelectual e industrial

Ao respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 1. A súa reprodución, distribución ou modificación, salvo que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.
 2. Calquera vulneración dos dereitos de propietario da web ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
 3. A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.
 4. Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo ningún á web.

O propietario da web non otorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen derivar de:

 1. A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 2. A falta de utilidade, adecuación ou validez da web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 3. A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 4. A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 5. O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes condicións xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, da web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 6. A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios na Web.
 7. O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través da web.

Con motivo de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar esta circunstancia a Affidavit, C.B., indicando:

 1. Datos persoais do titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación a presenta un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.
 2. Os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa ubicación na web.
 3. Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
 4. Declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos aportados por terceiros é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.

O establecemento de calquera hiperenlace entre unha páxina web allea e calquera das páxinas desta web estará sometido ás seguintes condicións:

 1. Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos da web.
 2. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes á web.
 3. Baixo ningunha circunstancia, o propietario da web será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o hiperenlace nin das informacións e manifestacións incluidas nas mesmas.

  Duración e modificacións

  La duración de la prestación del servicio de la Web y de los servicios es de carácter indefinido.

  Sin perjuicio de lo anterior, el propietario de la Web se reserva el derecho para, interrumpir, suspender o terminar la prestación del servicio del Web o de cualquiera de los servicios que lo integran, en los mismos términos que se recogen en la condición tercera.

  Se podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la estructura y diseño de la web, así como modificar o eliminar, los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso del sitio Web.

  Legislación aplicable y jurisdicción

  Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española.

  El propietario de la web y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la prestación del servicio del Web y de sus servicios y contenidos y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido.

  En el supuesto de que el Usuario tenga su domicilio fuera de España, el propietario de la web y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Cangas do Morrazo, salvo que la ley contemple una situación distinta.

  Contenidos

  Los contenidos de la web se actualizan periódicamente con el fin de que sean lo más fieles posibles a la realidad presente. Sin embargo, Affidavit, C.B. ni ninguno de sus trabajadores o socios garantiza que los datos sean fiables y se ajusten a la realidad presente en el momento en que el usuario consulta la web. Por tanto, no se hace responsable de cualquier prejuicio que pueda sufrir el usuario a consecuencia de la inexactitud o falsedad de los datos contenidos en esta página web. Se insta a los usuarios a revisar y contrastar los datos existentes en esta web con fuentes oficiales.

  Derecho de exclusión

  Affidavit, C.B. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes condiciones generales de uso aquí expuestas.

  Comentarios en la web

  Affidavit, C.B. no se hace responsable de las opiniones y/o comentarios publicados por terceros en esta web. La o las personas que escriben el comentario son las únicas responsables del contenido publicado por ellas mismas. Las opiniones escritas por terceros no tienen por qué representar la opinión o postura de Affidavit, C.B. o de sus empleados.

  De todos modos, es establecerán mecanismos de control y Affidavit, C.B. se reserva el derecho de eliminar todo comentario que pueda resultar ofensivo, inapropiado o que considere que no debe formar parte de esta web.

  Otra información que podría resultar de interés

  Si has consultado nuestro aviso legal, te recomendamos consultar nuestra política de privacidade.